Gotovskij, Kosareva, Kempe, Samochin

 

SEGMENTÁRNA BIOLEKTRONICKÁ FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

Celkové zhodnotenie stavu pacienta pomocou elektroakupunktúry sa začína meraniami  v kvadrantoch, ktoré rozhodnú o ďalšej diagnostike a terapii. Je to prvé, relatívne hrubé vyhodnotenie energetického stavu pacienta, jeho nešpecifickej reaktívnosti a napätia vegetatívnej nervovej sústavy. Meranie sa získa rýchle zhodnotenie stavu pacienta. Normálne hodnoty sú v rozmedzí 82-86 dielikov meracej stupnice. Hodnoty v tomto rozmedzí poukazujú na normergickú reaktívnosť a eutóniu vegetatívnej nervovej sústavy.

Ak hodnoty prevyšujú hornú hranicu normatívnych ukazovateľov, to hovoríme o pacientovi s hyperergickým typom reaktívnosti. To zodpovedá vysokému napätiu symatickej časti vegetatívnej nervovej sústavy. Zvýšené ukazovatele pri meraní kvadrantov (hlavne ruka-ruka), sú pri psychomotorických neurózach, napätiach a očakávaniach, neurovegetatívnej distónii, požívaní sympatomimemických preparátov alebo nikotínu, alkoholu pred vyšetrením, pred menštruáciou, pri respiračných a infekčných chorobách, u ľudí, ktorí stále nosia odev zo syntetických materiálov alebo sú často vystavení elektrostatickému alebo elektromagnetickému poľu v miestnostiach s umelým osvetlením alebo silným elektrosmogom.

Ak sú hodnoty menšie ako 82 dielikov (hlavne ruka-ruka), to znamená, že u pacienta je hypoergická reaktívnosť a zvýšené napätie parasympatickej časti vegetatívnej nervovej sústavy. Také nízke hodnoty sa vyskytujú u starých ľudí s energetikou nedostatočnosťou, pri anémiách,osteochondróze,ischemickej chorobe srdca, poruchách látkovej výmeny,hypertyreóze, endogénnej depresii, pri dlhodobom užívaní a nesprávnom dávkovaní beta-blokátorov,glykokortikosteroidov,silných analgetík, narkotických a neuroleprických preparátov a preparátov na spanie. Okrem toho znížené hodnoty v kvadrantoch je možné očakávať vo večerných hodinách a hneď po jedle, čo poukazuje na proces fyziologickej parasymatikonónie.

„Padanie ručičky“ pri meraniach v kvadrantoch ukazuje na amfotóniu vegetatívnej nervovej sústavy s prevýšeným alebo skompenzovaným zvýšeným tonusom blúdiaceho nervu. To poukazuje na antagonistické a neharmonické vzájomné pôsobenie medzi sympatickými a parasympatickými časťami vegetatívnej nervovej sústavy.

Okrem toho, toto meranie je dôležité v tom, že všeobecná energetika pacienta vplýva na výsledok  získaný meraním biologicky aktívnych bodov a odráža sa na ich správnej interpretácii.

Tieto rýchle merania sú zdanlivo potrebné, oni však nedajú predstavu o regulácii funkcií organizmu a jej dynamike. Pre presnejšie zhodnotenie stavu pacienta sa používa segmentárna diagnostika.

Prvé vedecké pokusy a kroky pri zostrojení takých prístrojov urobili O.Bergsmann a Janke, ktorí zostrojili prvé demografy dekóderu impulza, ktoré registrovali reakciu organizmu po prechode impulzným prúdom. Nasledujúce prístroje boli vyvinuté profesorom Schimmelom- prístroje SEG a neskôr prístroj BFD od firmy „VEGA“

Od začiatku 80.rokov Centrum Imedis vyrába vlastné systémy pre segmentárnu diagnostiku. Tieto systémy sa ukázali ako veľmi užitočné, pretože na základe špeciálnej diagnostiky  môžeme zistiť funkčné poruchy organizmu ešte do prejavenia morfologických zmien alebo poškodení orgánov. Táto diagnostika vyhodnocuje funkčný stav homeostázy, t.j. môže odrážať také parametre ako energetický stav, schopnosť regulácie a reakciu na stres.

 

OPIS METÓDY

Segmentárna diagnostika využíva fakt, ktorý je základom všetkých zvierat a človeka – princíp segmentov. Segmenty , ktoré disponujú jednotlivými koreňmi nervov sa nachádzajú v kruhu vo vrchnej časti trupu, v končatinách , sú orientované pozdĺž, v hlave sú paralelne k žiabram. Segmenty kože spojené s vnútornými orgánmi nervami vegetatívneho nervového systému sa nazývajú Headove zóny, podľa britského neurobiológa Sir Henry Heada (1861-1940). Tieto  zóny odrážajú na povrchu kože  jednotlivé vnútorné stavy, prislúchajúcej žľaze k tomu orgánu , skupiny orgánov alebo tkanív, ktoré sú spojené vetvami chrbtových nervov začínajúcich v chrbtovej časti mozgu.

Koža odráža tiež reakcie organizmu na endogénne a exogénne dráždivé činitele. Spojenia v reprezentatívnych segmentných komplexoch a reakcie na zaťaženia kože sú viac-menej dobre sledovateľné a sledujú sa ako v diagnostike, tak aj v terapii. Existuje tiež vedecké spracovanie týchto javov. Segmentárna diagnostika Centra „IMEDIS“ ako univerzálna metóda je založená na nasledujúcom:

 • žiadny orgán v ľudskom tele neprevyšuje kožu čo sa týka rôznych fyziologických procesov, takže žiadny orgán ,okrem kože, nedokáže lepšie predstaviť dynamické zmeny regulácie vnútorného prostredia organizmu
 • vďaka embryogenetickým a evolučno-funkčným väzbám medzi jednotlivými biologicky aktívnymi zónami kože na jednej strane a vnútornými systémami a orgánmi na strane druhej, môžeme sledovať s pomocou prichádzajúcich vnútorných elektrických signálov k týmto zónam biochemické, biolelektrické a iné procesy
 • viacnásobné empirické výskumy potvrdili koreláciu medzi zmenou elektrických parametrov v jednotlivých zónach kože a zmenou stavu vnútorných orgánov a systémov
 • rôzne informačno-funkčné spojenia medzi orgánmi a systémami: kortikoviscerálne,viscerálno-viscerálne, viscerálno kutánne, okrem iného odrážajú sa pri rozvití rôznych psychoemocionálnych stavov ľudí, ktoré vznikajú pri zvýšení alebo znížení funkcií orgánov a systémov. Tieto spojenia sa používajú pri zhodnotení stavu organizmu s pozície lekárskej kybernetiky

 

Metóda povoľuje:

 1. Zber informácií o funkčnom stave organizmu a výstup v tvare prehľadných grafických funkcií v závislosti od času, koeficientov a hodnotení za veľmi krátky čas (napr.5 minút)
 2. Vyhodnotenie funkčného statusu organizmu ako celku alebo jeho častí, ktoré predstavujú ako funkčný stav, tak aj odklonenie od normy
 3. Kontrola efektívnosti ľubovoľnej terapie
 4. Vyhodnotenie dynamických terapeutických činností prevedením meraní v aktuálnom čase a medzi terapeutickými kontrolami
 5. Možnosť vytvorenia databázy a statickej analýzy
 6. Rýchle a ľahké vyhodnotenie činnosti preparátu alebo iného predmetu „nesúceho informáciu“ (ozdoby, odevy, potraviny atď)

 

Kontraindikácie:

 • kardiostimulátor u pacienta
 • kožné ochorenia

 

USKUTOČNENIE SEGMENTÁRNEJ DIAGNOSTIKY POMOCOU PRÍSTROJA „IMEDIS“

V segmentárnej diagnostike sa používajú 3 páry elektród: 2 malé čelové elektródy, 2 elektródy na ruky a 2 elektródy na nohy.

V procese segmentárnej diagnostiky sa prevádzajú 3  meracie cykly s 14 meraniami jednosmerným elektrickým prúdom kladnej a zápornej polarity s nasledujúcimi charakteristikami: prúd 11 mikroampér, napätie 1,24 V. Postupnosť merania je na obrázku č.1.

Na obrázku č. 2 je ukázaná postupnosť merania v čase. Merania sa vykonávajú nasledujúcim spôsobom: merania pri zápornom napätí – 2 sekundy, pauza – 0.3 sekundy, pri kladnom napätí 2 sekundy a potom pauza 0,3 sekundy. V čase pauzy sa elektródy skratujú alebo odpájajú od prístroja aby sa predišlo vplyvu elektrostatických nábojov (statická elektrina). Cyklus sa opakuje a uskutočňuje sa celkovo 14 meraní.

 

 

 

V štandardnom prípade je doba trvania merania približne 32 sekúnd. Systém dovoľuje meniť ako čas merania, tak aj pauzu medzi meraniami a stav elektród v pauzách (skratovanie alebo odpojenie). Je potrebné si uvedomiť, že čas merania nesmie byť veľmi krátky, aby sme dostali relevantné informácie o nameraných hodnotách, ktoré by odrážali prechodné procesy v celom rozsahu.

Po prvom cykle meraní sa prevedie záťaž impulzmi s frekvenciou od 13 do 30 Hz každých 8 sekúnd na vybudenie. Po zaniknutí sa na záťaž použijú impulzy s amplitúdou 1,2 V ~50 mikroampér. Tieto hodnoty môžu byť variabilné.

V závislosti od veku pacienta sa odporúčajú nasledovné amplitúdy: pre malé deti a batoľatá – 0,6 V,deti do 10 rokov – 0,8 až 1 V,dospelí -1,2 V, starí ľudia nad 70rokov – 1,4 až 2 V. Tento typ záťaže sa principiálne odlišuje od ostatných dostupných na trhu. Jahnke Bioelectronic používa impulzy frekvencie 10 Hz, fyziologické a harmonizujúce, Schimmel používa konštantnú frekvenciu 13 Hz  a v obidvoch systémoch sa po záťaži prevádza druhé meranie.

Pri citlivých pacientoch sa môže použiť nulová záťaž, pacient sa na čas záťaže odpojí od prístroja, no nasledujúce meranie sa musí uskutočniť po zaťažení, t.j.záťaž prvým meraním.Tento variant sa používa napríklad pri veľmi oslabených onkologických pacientoch. Okrem toho tento režim sa môže používať, na sledovanie vplyvu ľubovoľného lieku alebo terapie, v takom prípade sa v čase pauzy, do meracieho krivky alebo morfogenetického poľa pacienta, použije biorezonančná terapia alebo iná terapia ,zároveň alebo bez účinku preparátu.

Na obrázku č. 3 je zobrazené poradie záťažových impulzov (bipolárne meandre).

 

 Obr.3 Bipolárne impulzy záťaže. Ti-perióda impulzu, Ti = 1/Fi. 13 Hz < Fi < 3O Hz, TH – čas záťaže

 

Po 56 sekundách účinku, organizmus pacienta je rovnomerne zaťažený vo všetkých smeroch. Hneď po zaťažení sa opakuje cyklus meraní na cestách.Po meraní sa zopakuje cyklus záťaže. Merania zakončuje tretí  merací cyklus.Takým spôsobom doba segmentárnej diagnostiky je približne 4 minúty (presnejšie 32+56+32+56+32= 208 sekúnd)

 Požiadavky na pacienta a procesu merania na zabezpečenie presnej diagnostiky:

 1. Dobrý kontakt elektródy s kožou bez zvýšenia alebo zníženia tlaku; neprevádzajte meranie, ak povrch kože, na ktorý sa prikladajú elektródy je poškodená (vredy, otvorené rany atď.)
 2. Nepoužívať gély, aby sa nezmenili elektromagnetické vlastnosti kože
 3. Dokonale očistiť elektródy otestovaným čistiacim prostriedkom, najlepší čistiaci prostriedok je alkohol
 4. Odstrániť starú informáciu z elektród (napríklad prechodom prúdu cez platne)
 5. Ruky a nohy pacienta musia byť čisté, je potrebné odstrániť prebytočný pot
 6. Hlavné požiadavky sú k priestoru, v ktorom sa prevádza diagnostika; odstránenie zdrojov elektromagnetického poľa, neprítomnosť geopatogénnych zón, röntgenového žiarenia, odstránenie kovových častí nábytku, príjemná izbová teplota,odstránenie v bezprostrednej blízkosti zdroja umelého osvetlenia a tiež sa musí venovať pozornosť tomu, aby elektrické prístroje sa nenachádzali v geopatogénnych zónach a nevyžarovali do priestoru
 7. Pacient nesmie mať na sebe žiadne ozdoby
 8. Odporúča sa, aby pacient nemal oblečenie zo syntetických materiálov

 

Dôležité upozornenie: Pred začiatkom merania teplota elektródy musí byť rovnaká ako teplota pacienta.Preto sa čelové elektródy musia prikladať nie skôr ako 3 sekundy do začiatku merania.

Pre správnosť merania je potrebné vziať do úvahy aktívny čas meridiánov a prevádzať merania pacienta v jeden a ten istý čas. Vo všeobecnosti sa odporúča prevádzať merania v prvej polovici dňa.

 

 

Pokyny pre pacienta

 1. Na vyšetrenie je potrebné prísť v kľude, bez stresu, bez prechladnutia alebo prehriatia. Odporúča sa 15-20 minút pred meraním sedieť alebo ležať v pokoji.
 2. 48 hodín pred vyšetrením sa nesú užívať silné alopatiká (lieky na spanie, kortizón atď). O užívaní nevyhnutných liekov je potrebné informovať lekára a vziať ich so sebou.
 3. V deň diagnostiky sa nesmie piť káva, čierny čaj a alkohol. Z jedla sa doporučujú ľahké raňajky
 4. Pol hodinu do meraní sa nesmie fajčiť
 5. V deň diagnostiky sa nesprchujete studenou vodou, nepoužívajte kozmetické prípravky, krémy, dezodoranty, parfémy atď, pretože môžu vplývať na výsledky meraní (napr.skrytá alergia na kozmetické prípravky atď)
 6. V deň diagnostiky si oblečte ľahký odev z nesyntetických materiálov
 7. Pri vyšetrení musíte byť v pokoji, nečítať, nepozerať televízor, nerozprávať